دوره های Business ( بازرگانی )

شامل 3 سطح Upper Intermediate و Intermediate و Pre Intermediate می باشد که هر سطح به 4 بخش تقسیم می شود و عزیزان با حداقل دانش Pre Intermediate در زبان عمومی می توانند در این کلاس های شرکت نمایند .

ثبت نام آنلاین