دوره های گروهی CAE

این دوره شامل 4 ترم 17 جلسه ای می باشد و زبان آموزان این مرکز می توانند پس از اتمام دوره F.C.E  در این دوره ثبت نام کنند .

ثبت نام آنلاین