دوره های گروهی FCE

این دوره شامل 4 ترم 16 جلسه ای می باشد و زبان آموزان این مرکز می توانند پس از اتمام دوره Upper Intermediate  در این دوره ثبت نام کنند .

ثبت نام آنلاین