دوره های Translation ( ترجمه )

شامل 3 دوره 16 جلسه ای می باشد که فنون ترجمه در این دوره ها آموخته می شود و در آخر ، امتحانی بصورت تحقیق از زبان آموزان گرفته می شود.

دوره شامل 3 بخش می باشد : 1- ترجمه متون فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی 2- ترجمه متون اقتصادی و سیاسی 3- ترجمه متون ادبی و هنری.

ثبت نام آنلاین